Proves d’accés al Conservatori 2024 – 2025


Cada any el Departament d’Ensenyament convoca unes proves comunes a tots els conservatoris de Catalunya per accedir al primer curs del Grau Professional i es realitzen simultàniament a tots els centres. Les proves d’accés a la resta de cursos del grau són elaborades pels nostres propis professors.

A continuació us adjuntem una breu orientació d’aquestes proves d’accés.

Us recordem també que el Departament d’Ensenyament preveu que els alumnes de Grau Professional puguin reduir la càrrega lectiva dels ensenyaments generals per tal de facilitar la simultaneïtat dels dos ensenyaments.

Enllaços i documentació:

Calendari i convocatòries

Prova d'accés al primer curs

La finalitat d’aquesta prova és la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’alumnat per iniciar els estudis del Grau Professional de Música.

Tota la informació relativa a aquesta prova (calendari, mostres, inscripcions, certificació i validesa,…) la podreu trobar a aquesta web del Departament.

Proves d'accés als altres cursos

Per accedir als estudis reglats de Grau Professional cal la superació d’una prova d’accés al curs que més s’adeqüi al nivell de l’alumne. Aquesta prova està regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb el que disposen la Llei 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i el Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se’n regula la prova d’accés, el Departament d’Educació ha de convocar la prova específica d’accés a tots els cursos d’aquest Grau.

El Departament d’Ensenyament, mitjançant resolució de caràcter anual publicada en el DOGC, convocarà les proves específiques d’accés i concretarà el calendari de les actuacions principals.

Estructura i procediment de la prova

La prova constarà de dos exercicis:

Primer exercici: Llenguatge musical

L’alumne haurà de resoldre les qüestions referides a la matèria. Els exercicis es puntuaran repartits en 4 apartats:

  • educació de l’oïda
  • audició i harmonia
  • teoria
  • entonació, ritme i lectura

La puntuació del primer exercici és el resultat de la mitjana aritmètica dels quatre apartats.

A continuació teniu les programacions de grau professional tan de llenguatge musical com d’harmonia, a més d’una col·lecció dels models de prova d’accés.

Segon exercici: Instrument

El dia de la prova l’alumne entregarà a la comissió avaluadora una còpia del full de “llistat d’obres i estudis” emplenat i fotocòpia de tot el repertori escollit.

Caldrà portar sempre el pianista repertorista o altres instrumentistes acompanyants quan les obres a interpretar així ho requereixin.

Aquest exercici consta de dues parts:

a) Lectura a vista, que consisteix en:

  • Interpretar a vista un fragment musical inèdit adequat al curs i lliurat per la comissió avaluadora en el moment de la prova. El candidat disposarà d’un temps previ d’estudi (entre 5 i 10 minuts) amb l’ instrument.

b) Repertori:

  • Presentació

Per a totes les especialitats, el candidat/a presentarà un repertori format per sis estudis/obres. Els sis estudis/obres que s’esmenten han de ser escollits d’entre les obres i els estudis que figuren al llistat corresponent de cada instrument i segons els requeriments que allà constin.

  • Interpretació

Per a totes les especialitats menys percussió l’alumne /a haurà d’interpretar quatre estudis/obres, triats per la comissió avaluadora, del llistat presentat per l’alumne.
Per a l’especialitat de percussió el candidat haurà d’interpretar sis estudis/obres del repertori triats per la comissió avaluadora.

Programacions d’accés segons l’instrument

Arpa

Clarinet

Contrabaix

Fagot

Flabiol

Flauta de bec

Flauta travessera

Guitarra

Guitarra elèctrica

Oboè

Percussió

Piano

Saxòfon

Tenora

Tible

Trombó

Trompa

Trompeta

Viola

Violí

Violoncel