Proves d’accés al conservatori 2021-22


Cada any el Departament d’Ensenyament convoca unes proves comunes a tots els conservatoris de Catalunya per accedir al primer curs del Grau Professional i es realitzen simultàniament a tots els centres. Les proves d’accés a la resta de cursos del grau són elaborades pels nostres propis professors.

A continuació us adjuntem una breu orientació d’aquestes proves d’accés.

Us recordem també que el Departament d’Ensenyament preveu que els alumnes de Grau Professional puguin reduir la càrrega lectiva dels ensenyaments generals per tal de facilitar la simultaneïtat dels dos ensenyaments.

Enllaços:

Calendari

Com cada curs el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha fet pública la RESOLUCIÓ EDU/330/2021, de 9 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2021-22 on indica el període d’inscripció per fer les proves d’accés als ensenyaments musicals de Grau Professional, així com la data d’inici de les mateixes.

La inscripció estarà oberta del 17 al 24 de marçi la farem de forma telemàtica, omplint i signant aquest pdf,retornant-lo per mail (emusica@vilanova.cat), escanejat o en foto que es vegi bé, adjuntant el rebut de transferència de 71 € (taxa de la prova) que heu de fer en el següent compte: ES81 0081 1611 0800 0110 8512 (com a concepte indiqueu el nom de l’alumne/a i PAS DE GRAU).

Farem una jornada de portes obertes del Conservatori el dissabte 20 de març, pel matí, on explicarem en què consisteix el Conservatori, assignatures de cada especialitat, … i aclarirem possibles dubtes que podeu tenir. Per assistir a aquesta jornada cal que us apunteu en el següent formulari.

La data d’inici de la primera prova serà el dimarts 18 de maig de 2021 (horari a confirmar).

Prova d'accés al primer curs

La finalitat d’aquesta prova és la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’alumnat per iniciar els estudis del Grau Professional de Música.

Tota la informació relativa a aquesta prova (calendari, mostres, inscripcions, certificació i validesa,…) la podreu trobar a aquesta web del Departament.

Proves d'accés als altres cursos

Per accedir als estudis reglats de Grau Professional cal la superació d’una prova d’accés al curs que més s’adeqüi al nivell de l’alumne. Aquesta prova està regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb el que disposen la Llei 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i el Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se’n regula la prova d’accés, el Departament d’Educació ha de convocar la prova específica d’accés a tots els cursos d’aquest Grau.

El Departament d’Ensenyament, mitjançant resolució de caràcter anual publicada en el DOGC, convocarà les proves específiques d’accés i concretarà el calendari de les actuacions principals.

Estructura i procediment de la prova

La prova constarà de dos exercicis:

Primer exercici: Llenguatge musical

L’alumne haurà de resoldre les qüestions referides a la matèria. Els exercicis es puntuaran repartits en 4 apartats:

  • educació de l’oïda
  • audició i harmonia
  • teoria
  • entonació, ritme i lectura

La puntuació del primer exercici és el resultat de la mitjana aritmètica dels quatre apartats.

A continuació us adjuntem dos documents on expliquem més detalladament l’orientació de les proves de Llenguatge i harmonia d’accés a 2n a 6è curs i d’Harmonia Moderna d’accés a 5è i 6è.

Llenguatge musical i harmonia: Orientacions a la prova d’accés a 2n a 6è curs

Harmonia moderna: Orientacions a la prova d’accés a 5è i 6è curs

Segon exercici: Instrument

El dia de la prova l’alumne entregarà a la comissió avaluadora una còpia del full de “llistat d’obres i estudis” emplenat i fotocòpia de tot el repertori escollit.

Caldrà portar sempre el pianista repertorista o altres instrumentistes acompanyants quan les obres a interpretar així ho requereixin.

Aquest exercici consta de dues parts:

a) Lectura a vista, que consisteix en:

  • Interpretar a vista un fragment musical inèdit adequat al curs i lliurat per la comissió avaluadora en el moment de la prova. El candidat disposarà d’un temps previ d’estudi (entre 5 i 10 minuts) amb l’ instrument.

b) Repertori:

  • Presentació

Per a totes les especialitats, el candidat/a presentarà un repertori format per sis estudis/obres. Els sis estudis/obres que s’esmenten han de ser escollits d’entre les obres i els estudis que figuren al llistat corresponent de cada instrument i segons els requeriments que allà constin.

  • Interpretació

Per a totes les especialitats menys percussió l’alumne /a haurà d’interpretar quatre estudis/obres, triats per la comissió avaluadora, del llistat presentat per l’alumne.
Per a l’especialitat de percussió el candidat haurà d’interpretar sis estudis/obres del repertori triats per la comissió avaluadora.

Programacions d’accés segons l’instrument

Arpa

Clarinet

Contrabaix

Fagot

Flabiol

Flauta de bec

Flauta travessera

Guitarra

Guitarra elèctrica

Gralla

Oboè

Percussió

Piano

Sac de gemecs

Saxòfon

Tenora

Tible

Trombó

Trompa

Trompeta

Viola

Violí

Violoncel