Oferta educativa


Música en família

Viure la música des de ben petit estimula un munt de competències socials i cognitives i ajuda al desenvolupament de les capacitats físiques i intel·lectuals.

L’objectiu de fer música des de ben petit ha de ser la immersió del nadó dins del món musical en quan a mètriques, ritmes, modes, harmonies i estils i, de la mateixa manera que l’infant s’impregna de la llengua materna fins arribar a poder-la parlar i escriure, s’impregni de la música per a poder comprendre-la, gaudir-la i expressar-se amb ella, d’una manera o un altra, tota la vida.

 • Bloc de 8 sessions de 45 minuts cadascuna

Sensibilització

Adreçat a nens i nenes de 6 i 7 anys.

Programa pensat per desenvolupar la sensibilitat de l’alumnat més petit. Es treballen diferents aspectes: pulsació, ritme, cançó, melodia, fraseig….

Aquest programa es complementa, durant el primer curs, amb la “mostra d’instruments”, tallers on es mostren d’una manera pràctica tots els instruments que s’imparteixen a l’escola.

I amb 30 minuts d’instrument durant el segon curs.

Nivell elemental

1r i 2n de Nivell elemental

Aquest programa està pensat per formar-se en els diferents continguts del fet musical, com la lectura, el ritme, la veu, la memòria musical, l’educació de l’oïda,… i iniciar-se en la tècnica bàsica per poder tocar un instrument.

Les matèries que es cursen són:

 • Llenguatge musical
 • Instrument
 • Cant coral o col·lectiva d’instrument (segons l’instrument)

3r i 4t de Nivell elemental

Adreçat a tot aquell alumne que estigui interessat en fer el Grau Professional.

Les matèries que es cursen són:

 • Llenguatge musical
 • Instrument
 • Cant coral
 • Col·lectiva d’instrument

Nivell mitjà

Aquests cursos són per l’alumnat que, havent cursat amb aprofitament el 4t de Nivell elemental, vol ampliar coneixements d’una manera progressiva, adaptant les seves capacitats a la seva disponibilitat horària, garantint així una formació més amplia i sòlida.

Té una durada de 4 cursos.

Les matèries que es cursen són:

Música activa

A partir dels 8 anys.

La música activa és un programa que ofereix l’escola a aquelles persones que volen aprendre i gaudir de la música. Aquest programa té una durada de 4 cursos per aquelles persones que no tenen cap coneixement musical.

A efectes de permanència, el primer any es comptarà com a cursat si la matrícula s’efectua abans del 31 de gener. Cas que la matrícula s’efectuï desprès d’aquesta data, no serà comptabilitzat.

Així mateix, també acull a aquelles persones que estiguin realitzant estudis en un altre programa i vulguin canviar el seu pla d’estudis. En aquest cas, la durada d’aquest programa serà de 2 cursos.

El centre garantitzarà a tots els alumnes matriculats a l’escola una permanència mínima de 4 anys al centre. Hi ha la possibilitat de seguir 1 curs més si queden places disponibles, un cop finalitzat el període de matrícula. El centre valorarà casos excepcionals, si s’escau.

Les matèries que inclou aquest programa són:

 • Instrument
 • Col·lectiva o grup instrumental (segons l’instrument)

Joves i adults

Aquest programa està adreçat a persones majors de 16 anys. Estan estructurats en tres cursos que els proporcionaran una formació bàsica dels diferents continguts musicals.

Les matèries que es cursen són:

 • Llenguatge musical
 • Instrument

Aquest programa es podrà complementar amb l’elecció d’una o més assignatures optatives, i/o participant amb algun dels grups estables de la Escola, pagant les taxes corresponents.

Musicoteràpia

Sessions de musicoteràpia grupals adaptades a diferents col.lectius:
◦ Persones amb risc d’exclusió social
◦ Gent gran
◦ Discapacitat intel·lectual
◦ Diversitat funcional
◦ Persones amb necessitats educatives especials (NEE)
◦ Salut mental

Les sessions de musicoteràpia de manera continuada influeixen sobre l’estat d’ànim i les emocions, sobre la consciència corporal i la motivació per comunicar-se. Dins un espai lúdic i segur, es procuren als participants sensacions i experiències que participen en el desenvolupament i maduració dels seus processos. La musicoteràpia permet treballar amb la comunicació no verbal concretament en la dimensió sonora d’aquesta (sons, sorolls, silencis, música, vibracions), per tant ofereix vies alternatives a la comunicació verbal.