Oferta educativa


Sensibilització

Adreçat a nens i nenes de 6 i 7 anys.

Curs pensat per desenvolupar la sensibilitat de l’alumnat més petit. Es treballen diferents aspectes: pulsació, ritme, cançó, melodia, fraseig….

Aquest curs es complementa, durant el primer any, amb la “mostra d’instruments”, tallers on es mostren d’una manera pràctica tots els instruments que s’imparteixen a l’escola.

I amb 30 minuts d’instrument durant el segon any.

Nivell elemental

1r i 2n de Nivell elemental

Aquest programa està pensat per formar-se en els diferents continguts del fet musical, com la lectura, el ritme, la veu, la memòria musical, l’educació de l’oïda,… i iniciar-se en la tècnica bàsica per poder tocar un instrument.

Les matèries que es cursen són:

 • Llenguatge musical
 • Instrument
 • Cant coral o col·lectiva d’instrument (segons l’instrument)

3r i 4t de Nivell elemental

Adreçat a tot aquell alumne que estigui interessat en fer el Grau Professional.

Les matèries que es cursen són:

 • Llenguatge musical
 • Instrument
 • Cant coral
 • Col·lectiva d’instrument

3r i 4t Llenguatge amb metodologia Orff

Està adreçat a l’alumnat que vulgui seguir una programació adaptada a les seves capacitats i dedicació.

Les matèries que es cursen són:

 • Llenguatge amb metodologia Orff
 • Instrument
 • Cant coral o col·lectiva d’instrument (segons l’instrument)

Nivell mitjà

Aquests cursos són per l’alumnat que, havent cursat amb aprofitament el 4t de Nivell elemental, vol ampliar coneixements d’una manera progressiva, adaptant les seves capacitats a la seva disponibilitat horària, garantint així una formació més amplia i sòlida.

Té una durada de 4 cursos.

Les matèries que es cursen són:

 • Instrument
 • 1h. 30’ assignatures optatives

Música activa

La música activa és un programa que ofereix l’escola a aquelles persones que volen aprendre i gaudir de la música. Aquest programa té una durada de 4 cursos per aquelles persones que no tenen cap coneixement musical.

A efectes de permanència, el primer any es comptarà com a cursat si la matrícula s’efectua abans del 31 de gener. Cas que la matrícula s’efectuï desprès d’aquesta data, no serà comptabilitzat.

Així mateix, també acull a aquelles persones que estiguin realitzant estudis en un altre programa i vulguin canviar el seu pla d’estudis. En aquest cas, la durada d’aquest programa serà de 2 cursos.

El centre garantitzarà a tots els alumnes matriculats a l’escola una permanència mínima de 4 anys al centre. Hi ha la possibilitat de seguir 1 curs més si queden places disponibles, un cop finalitzat el període de matrícula. El centre valorarà casos excepcionals, si s’escau.

Les matèries que inclou aquest programa són:

 • Instrument
 • Col·lectiva o grup instrumental (segons l’instrument)

Joves i adults

Aquest programa està adreçat a persones majors de 16 anys. Estan estructurats en tres cursos que els proporcionaran una formació bàsica dels diferents continguts musicals.

Les matèries que es cursen són:

 • Llenguatge musical
 • Instrument

Aquest programa es podrà complementar amb l’elecció d’una o més assignatures optatives, i/o participant amb algun dels grups estables de la Escola, pagant les taxes corresponents.

Música en família

Viure la música des de ben petit estimula un munt de competències socials i cognitives i ajuda al desenvolupament de les capacitats físiques i intel·lectuals.

L’objectiu de fer música des de ben petit ha de ser la immersió del nadó dins del món musical en quan a mètriques, ritmes, modes, harmonies i estils i, de la mateixa manera que l’infant s’impregna de la llengua materna fins arribar a poder-la parlar i escriure, s’impregni de la música per a poder comprendre-la, gaudir-la i expressar-se amb ella, d’una manera o un altra, tota la vida.

 • Bloc de 8 sessions de 45 minuts cadascuna