Normativa del centre


  • Cal tenir respecte al professorat, a l’alumnat i a tot el personal del centre.
  • Cal tenir respecte al material i als espais del centre.
  • Cal mantenir el silenci en tot el recinte, incloent-hi passadissos i pati central.
  • El centre no es fa responsable dels alumnes fora de l’horari lectiu, per tant,  els períodes de temps entre classes, no és responsabilitat del centre.
  • Les activitats, concerts i/o audicions són tant o més importants que les classes, per tant, el fet de canviar classes per fer aquestes activitats no suposa una pèrdua sinó un enriquiment.
  • No és obligat canviar horaris de classe a petició de l’alumne/a.
  • La falta d’assistència a classe de l’alumne/a no es recupera.
  • L’alumnat que acumuli 6 faltes d’assistència injustificades, no tindrà dret a ser avaluat.
  • El mitjà de comunicació oficial del centre és el correu electrònic.