Assignatures optatives


30h/any

Aquesta optativa té com a principal finalitat potenciar el treball en grup, l’escolta polifònica per saber escoltar simultàniament les diferents parts així com la pròpia, adaptant la interpretació a les dificultats d’afinació, articulació i pulsació.

30h/any 

Aquesta optativa va adreçada a tots aquells alumnes que vulguin adquirir coneixements teòrics i pràctics de la música instrumental per a quartet de saxos. Els principals objectius són assolir una sonoritat idònia, una bona compenetració del grup i treballar el repertori clàssic i contemporani corresponent.

30 h/any

Aquesta optativa té com a finalitat interpretar i posar en pràctica els diferents aspectes tècnics i musicals del conjunt de clarinets, tot fomentant la capacitat analítica, prenent consciència del treball col·lectiu i conèixer i treballar diferents estils musicals.

30h/any

Aquesta optativa té com a objectius prendre consciència del paper que desenvolupa cada instrument de percussió com a part d’un conjunt, treballar repertori de diferents èpoques i estils i saber adaptar-se a l’acústica dels diferents espais.

60 h/any 

Aquesta optativa va adreçada a tots aquells alumnes que vulguin adquirir coneixements teòrics i pràctics de la música moderna i de la seva pràctica musical dins la formació de la Big Band. Té com a objectiu principal treballar el repertori clàssic i d’avantguarda de Big Band mitjançant diversos estils: swing, latin, funck, ballad, soul, etc.

30h/any 

Aquesta optativa va adreçada a tots els instrumentistes del conservatori i té com a objectiu adquirir els coneixements necessaris per reconèixer i interpretar tots els continguts rítmics: compassos, subdivisions, combinació de ritmes complexos, etc. L’assignatura estarà formada per dos nivells d’una hora de durada anual cadascun.

30h/any 

L’objectiu principal del curs és descobrir el nostre potencial expressiu, desbloquejar-lo i dotar-lo d’eines i recursos per poder-lo aprofitar al màxim. Pràctica dirigida a assolir una bona presència escènica, a estimular el joc i l’espontaneïtat i a fomentar la sensibilitat i la creativitat individual i en grup.

15h/any

Amb aquesta optativa es pretén que l’alumnat pugui conèixer els principis bàsics de la tècnica i estil d’altres instruments diferents al seu instrument principal, o bé dedicar-se a un segon instrument amb més aprofundiment.

15h/any

Aquesta optativa està dirigida a pianistes que vulguin tenir una base dels xifrats i de l’improvisació. Es tracta de poder tocar una melodia i crear els acompanyaments en funció dels acords donats en els xifrats.

15h/any

Aquesta optativa pretén aprofundir en el treball de l’educació de l’oïda, especialment en l’afinació i el dictat. Una assignatura que vol ajudar a millorar el nivell d’audibilitat i a desenvolupar una millor agilitat auditiva.

30h/any

Aquesta optativa té com a finalitat essencial la pràctica vocal col·lectiva. Aquesta pràctica ajudarà a reforçar el sentit del cant interior, a utilitzar l’oïda interna com a base de l’afinació, de l’audició harmònica i de la interpretació musical.

30h/any

Una optativa on es podran adquirir els coneixements teòrics i pràctics de la música moderna: la interpretació amb el propi instrument, el coneixement les nocions bàsiques i comunes de l’harmonia moderna, la improvisació, etc.

30h/any (recomanada per 4t, 5è, 6è i recent graduats)

Aquesta optativa està adreçada a l’alumnat de 4t, 5è i 6è de violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta de bec, guitarra, arpa i piano. El seu objectiu és interpretar música de conjunt instrumental del període comprès entre 1550 i 1650 a Itàlia, Espanya, Portugal i Anglaterra, així com ser capaç de tocar en un conjunt instrumental mixt, atenent i adaptant la pròpia interpretació a les necessitats i dificultats específiques d’afinació, articulació, pulsació i equilibri sonor, etc.

30h/any

L’assignatura tracta sobre l’estudi de la música en el cinema com a suport dramàtic en convivència amb altres arts per formar l’obra final que és el film. Tanmateix, es faran, a més de la disposició analítica, unes pràctiques al llarg del curs sobre seqüències de cinema silent on l’alumne pot crear la seva pròpia banda sonora en funció dels aspectes teòrics que es van donant. Està adreçada a alumnes de 5è i6è.

30h/any

Aquesta assignatura, impartida a 5è i 6è de Grau Professional, esdevé una extensió i aprofundiment dels continguts relatius a l’harmonització, dedicant una major dedicació als apartats d’anàlisi i creativitat.

30h/any

Aquesta optativa està dirigida als alumnes de violoncel de Grau Professional i orientada al treball d’aquest instrument en grup. S’hi treballen aspectes tècnics i expressius amb l’objectiu de preparar cançons a diverses veus, del repertori específic i arranjades per a la formació.

30h/any

L’assignatura de Música i Noves Tecnologies va dirigida, especialment, als alumnes de 1r, 2n i 3r de Grau Professional. L’objectiu de l’assignatura és conèixer i posar en pràctica diferents eines que poden ser un bon complement per a l’alumne a l’hora d’escriure, produir i, sobretot, crear la seva pròpia música. Entrarem en el món de les aplicacions musicals per mòbil i tauleta. I finalment, en el món de les xarxes socials i la promoció de la música a internet.

30h/any

En aquestes sessions es treballaran els aspectes més importants a tenir en compte per prevenir lesions (pautes d’estudi, hàbits de treball, ergonomia, atenció a la qualitat corporal i a l’actitud mental), i es donaran a conèixer tècniques per assolir una correcta postura del cos i així evitar i corregir problemes i tensions musculars en la pràctica musical.

30h/any

Té com a finalitats principals: conèixer, comprendre i saber valorar la música de cada època en relació amb els conceptes estètics imperants, en relació amb la societat que l’ha creada i al context cultural en què s’ha inserit; entendre el sentit evolutiu de la història de la música i les relacions internes que s’estableixen entre els períodes successius; familiaritzar-se amb els principals estils de la música occidental a través, fonamentalment, de l’audició i l’anàlisi de les fonts musicals.

30h/any (recomanable en el 3r cicle) 0h/any

Es planteja com a assignatura optativa dins dels estudis en l’àrea de música moderna i jazz. Es treballarà en la pràctica, comprensió i assimilació dels elements bàsics que conformen la improvisació del jazz. També en el desenvolupament de la curiositat, la creativitat, la musicalitat i el reconeixament auditiu.

30h/any

L’assignatura de Quartet de trompetes com a optativa dins els estudis de grau professional s’adreça als alumnes de primer, segons, tercer, quart, cinquè i sisè d’aquest grau. Aquesta optativa va adreçada a tot aquell alumnat que vulgui adquirir coneixements teòrics i pràctics de la música instrumental per a grup de trompetes.

30h/any (recomanada per 4rt, 5è i 6è)

Aquesta és una assignatura optativa que consisteix en una formació grupal de veus mixtes a cappella o acompanyades de piano, orientada a treballar diferents aspectes de la música moderna amb un repertori que pot anar des de Gospel fins a temes de musicals, pel·lícules, blues, jazz o pop-rock.

30h/any (recomanada per 4t, 5è, 6è i recent graduats)

Optativa que pretén omplir l’espai que hi ha entre la música de cambra i l’orquestra. També vol apropar-se a la música escrita durant el segle XX i el què portem del segle XXI i, així, ampliar l’horitzó sonor i contribuir a estrènyer les relacions amb altres llenguatges artístics contemporanis. El conjunt instrumental està orientat a l’alumnat dels cursos 4t, 5è i 6è de grau professional, com també alumnat recent  graduat.

30h/any (recomanada per 4t, 5è, 6è i recent graduats)

Optativa que pretén omplir l’espai que hi ha entre la música de cambra i l’orquestra. També vol apropar-se a la música escrita durant el segle XX i el què portem del segle XXI i, així, ampliar l’horitzó sonor i contribuir a estrènyer les relacions amb altres llenguatges artístics contemporanis. El conjunt instrumental està orientat a l’alumnat dels cursos 4t, 5è i 6è de grau professional, com també alumnat recent  graduat.

30h/any (recomanada per 4t, 5è, 6è i recent graduats)

Aquesta assignatura pretén aproximar l’alumnat al món de la comunicació i als mecanismes de divulgació emprats en el sector de la música, ja sigui en els àmbits acadèmic, periodístic o de la divulgació, dotant d’eines de creació i ensenyant les diverses estratègies que intervenen en el procés de la composició escrita i la comunicació oral.
L’assignatura és en línia, amb l’establiment de diverses sessions col·lectives presencials.

30h/any

Té com a finalitat essencial la pràctica vocal col·lectiva, cantar amb seguretat i autonomia obres fins a quatre veus amb acompanyament o a cappella, adquirir coneixements de tècnica vocal i de posició corporal i aplicar-les en el repertori treballat. Llegir partitures corals a primera vista amb fluïdesa. Conèixer la fonètica dels principals idiomes de la literatura coral occidental. Assumir els valors de la responsabilitat, el compromís, l’exigència i l’esforç, com a elements imprescindibles en el treball d’un cor.

30h/any

Aquesta assignatura està especialment adreçada a aquell alumnat que toquen instruments de vent i tenen la necessitat de preparar-se la canya. L’objectiu de l’optativa és que l’alumne guanyi en autonomia en aquest sentit i sàpiga prepararse la canya per si mateix.

30h/any

La finalitat de l’assignatura Instruments de la música tradicional és apropar i donar a conèixer els instruments pròpies de la música festiva de la ciutat com són: la gralla, el sac de gemecs, el flabiol i tamborino, el timbal de gralles i la tenora. Aquest apropament es farà a través de l’aprenentatge instrumental, les alumnes podran aprendre a tocar de forma inicial aquests instruments.

30h/any

Es planteja com a assignatura optativa dins dels estudis en l’àrea de música moderna i jazz. Es treballarà en l’organització adequada de l’estudi de la improvisació, en la comprensió assimilació dels elements bàsics que conformen la improvisació del jazz. També en el desenvolupament de la curiositat, la creativitat, la musicalitat i el reconeixement auditiu. Aquesta assignatura es pot cursar a partir de 3r de grau professional o també si abans s’ha cursat “Introducció a la música moderna”.